22. Maja 2024.

Vlada

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nosilac izvršne vlasti u Bosansko-podrinjskomkantonu Goražde. Vladu Kantona čine: Premijer Kantona i...

2022.godina PROGRAM RADA VLADE BPK GORAŽDE ZA 2022. GODINU CILJEVI I POLITIKA BPK GORAŽDE ZA 2022. GODINU...

Sekretar Vlade: Emir Sijerčić, dipl. pravnik Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH Tel: ++...

Premijer EDIN ĆULOV, dipl.ing.maš./mr javne uprave  73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a...

EDIN ĆULOV, premijer1. slavne višegradske brigade 2a73 000 Goražde, Bosna i HercegovinaTel: + 387 38 221 212Fax:...